การรับประกันสินค้า

บริษัท ฮาน โพรดักส์ จำกัด มีการรับประกันสินค้าเพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพ สำหรับสินค้าทุก ๆ รายการที่เราทำการผลิตและติดตั้ง โดยมีช่วงอายุการรับประกันตามประเภทของสินค้าต่างๆ  การรับประกันสำหรับในส่วนของสินค้าและโครงสร้างสินค้าคือ มีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกต้องยืนยันตามแบบแปลนที่กำหนด หรือมีการติดตั้งตามรูปแบบของบริษัท ฮานโพรดักส์ จำกัด ซึ่งเครื่องเล่นสนามถูกออกแบบและแนะนำให้เล่นตามปกติทั่วไป ไม่ควรเล่นด้วยความรุนแรง เล่นผิดประเภท เล่นด้วยความประมาท อันเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  เครื่องเล่นสนามหลังจากติดตั้งแล้ว ต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายบางส่วน หรือทั้งหมด หรือดัดแปลงแก้ไข หรือปรับปรุงซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท ฮาน โพรดักส์ จำกัด